Organizační řád

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

a) Povinnosti žáka baletní školy
Žák baletní školy je povinen dodržovat podmínky výuky, obecná ustanovení a ostatní pokyny vyučujícího k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž je seznámen vždy na začátku školního roku. Dále je povinen udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení v prostorách baletní školy, přičemž odpovídá (případně jeho zákonný zástupce) za způsobené škody.

b) Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků
Zákonní zástupci nezletilého žáka jsou povinni zabezpečit, případně sledovat jeho řádnou a pravidelnou docházku na výuku a na všechny předem dohodnuté zkoušky a představení. Na ztíženou zdravotní způsobilost dítěte a na případné zdravotní obtíže musí vyučujícího neprodleně upozornit. Dále je povinen jej včas informovat o nepřítomnosti dítěte ve výuce a na zkouškách. Účast s nemocí ve výuce je zakázána. Zákonný zástupce má rovněž povinnost sledovat dění v baletní škole, které je průběžně aktualizované na internetových stránkách.

c) Povinnosti vedení baletní školy
Baletní škola má povinnost zajistit žákům kvalitní odbornou výuku dle předem domluveného rozsahu a rozvrhu. Na požádání zákonného zástupce jej musí informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. V případě nemoci vyučujícího pedagoga, zajistí vedení školy odpovídající suplování či náhradní výuku.

II. PROVOZNÍ DOBA A USPOŘÁDÁNÍ VÝUKY

Výuka v baletní škole začíná v polovině září a končí v polovině června, rozdělena je do dvou semestrů. Vyučování probíhá dle aktuálního rozvrhu paralelně s výukou na základních školách, tzn. respektuje volno během svátků a školních prázdnin ( jarní prázdniny se řídí termínem určeným pro Prahu 5). Individuální lekce probíhají v termínech dle domluvy baletní školy a žáka. Nácvik se koná jednou až dvakrát týdně převážně v odpoledních hodinách, a to v rozsahu 60 - 90 minut (dle konkrétní skupiny). Děti jsou rozřazeny do tříd dle věku (od 4 do 16 let) a pokročilosti. Mezi další kritéria pro rozdělení žáků patří také fyzické schopnosti, míra talentu, aktivita v hodině a dosažené výsledky. Pedagog je oprávněn dle vlastního zvážení doporučit zařazení žáka do ročníku, který nejlépe odpovídá jeho momentálním schopnostem, a to i změnou v průběhu školního roku.

III. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ

Nábor nových žáků probíhá každoročně v měsíci červnu a září v předem stanoveném termínu. Doplňující zápisy do dalšího semestru se konají v lednu. Individuální zápisy mimo stanovený termín probíhají na základě domluvy. V případě výrazně talentovaného dítěte je možný zápis v průběhu celého školního roku. Podmínkou přijetí je absolvování talentových zkoušek, vyplnění a podepsání závazné přihlášky a následné řádné zaplacení školného.

IV. STÁVAJÍCÍ ŽÁCI

Stávající žáci baletní školy každoročně automaticky postupují ve studiu do vyššího ročníku. Pokud vedení školy pokračování nedoporučí, bude tato skutečnost zákonnému zástupci žáka včas oznámena. Stejně tak zákonný zástupce včas oznámí vedení školy rozhodnutí dítěte studium ukončit, a to písemnou formou.

V. DALŠÍ USTANOVENÍ

a) Úhrada školného je rozdělena do dvou splátek, splatná k danému datu splatnosti. Pokyny k úhradě školného obdrží rodiče žáka písemně na základě přihlášky. Školné přijímáme buďto v hotovosti oproti písemnému potvrzení, anebo formou bezhotovostního převodu na bankovní účet. V případě, že žák z důvodů závažné dlouhodobé nemoci nemůže dále kurzy navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit. V takovém případě může být poměrná část školného ( snížena o 20 %) vrácena. Špatná platební morálka je důvodem k okamžitému vyloučení žáka. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. V případě jejich opakovaného porušování může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.

b) Absenci žáka je třeba oznámit pedagogovi, nejlépe formou sms. Zameškanou výuku je možné v některých případech po domluvě s vyučujícím nahradit. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce, doporučuje se docházka nejpozději 10 min. před začátkem výuky.

c) Souhlas s pořizováním a používáním foto a video záznamů. Rodič nezletilého dítěte svým podpisem přihlášky, v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníka, uděluje rovněž souhlas škole s pořizováním a zveřejňováním foto a video záznamů, na kterých je zachyceno jeho dítě, a to pouze pro propagační účely školy. Zveřejňování materiálů se tedy týká webových stránek www.coppelia-bs.cz, dále stránek YouTube a Facebook. Stejně tak uděluje souhlas svým podpisem přihlášky frekventant kurzu pro dospělé. Tento souhlas je možné kdykoliv zrušit písemně (e-mailem) formou oznámení vedení školy.

d) Pohyb zákonných zástupců či doprovodu žáků je povolen pouze v prostorách předsálí, v případě malých dětí je jim výjimečně umožněn vstup do šaten (bez obuvi). Žáci se převlékají pouze v prostorách k tomu určených, a to bez zbytečného zdržování. V zájmu udržování hygieny a pořádku je nevyhnutné nechávat obuv v chodbě na botnících. Toalety v prostorách školy jsou určeny výhradně dětem. Veřejnosti slouží toalety v dalších prostorách budovy. V průběhu výuky a zkoušek je vstup na baletní sál bez domluvy s pedagogem zakázán. Stejně tak dlouhodobé zdržování se v prostorách baletní školy. Z kapacitních důvodů není možný vstup do školy s dětskými kočárky. Na chodbách budovy, mimo prostory baletní školy, děti nesmí běhat a rušit hlukem ostatní provozovny. Za veškeré chování dítěte, kromě výuky na baletním sále, nese plnou zodpovědnost jeho doprovod.

e) Úprava žáka na hodinách je nezbytnou součástí výuky z důvodu bezpečnostního, profesního i estetického. Bez předepsaného úboru a řádně upravených vlasů nebude žákovi umožněno ve výuce cvičit. Jednotné oblečení pro dívky zahrnuje jednoduchý trikot bez rukávu v barvě určené pro danou skupinu, růžové baletní punčocháče a baletní piškoty světlé barvy opatřené gumičkou. Pevně utažené vlasy do drdůlku. Pro chlapce je to bílé tričko s krátkým rukávem, černé ¾ legíny, bílé ponožky a piškoty opatřené gumičkou. Z bezpečnostních důvodů se nesmí nosit ve výuce náramkové hodinky, objemné řetízky a náušnice. V období příprav na soutěž a závěrečné představení jsou zakázané "tetovačky" a jiné kresby na těle a lakování nehtů výraznou barvou.

f) Účast žáků na zkouškách závěrečného představení v závěru školního roku, pokud z něj nebyl vyloučen, je povinná. Podmínkou pro účinkování na těchto představeních jsou dosažené výsledky a pravidelná docházka do vyučovacích hodin. Plánovanou neúčast žáka (rodinná rekreace, škola v přírodě apod.) v termínu závěrečného představení je zákonný zástupce povinen nahlásit písemně, vždy nejpozději do konce března. V průběhu školního roku probíhají další akce, jako např. ukázková otevřená hodina pro rodiče, dny otevřených dveří pro veřejnost, baletní a taneční soutěže pro vybrané žáky.

g) Pojištění žáka pro případ úrazu musí zabezpečit individuálně jeho zákonný zástupce, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení školní docházky, v trvání minimálně po dobu školního roku. Pedagog zodpovídá za žáka pouze během lekce v prostorách baletního sálu a to za dodržování daných bezpečnostních podmínek. Vědomě se vyvaruje takových prvků, cviků či úkolů, které by mohly žáka zdravotně poškodit. Baletní škola dále neručí za ztrátu cenností ponechaných v šatnách. Osobní věci je proto možné vzít s sebou na baletní sál (kromě oblečení).